Product产品介绍

放线机(摆臂式)

Turning Arm of Spool(Manual & Automatic)

摆臂式(手动/自动)

Technical parameter技术参数:

Ø   Type             turning arm of spool

Ø   形式:               摆臂式

Ø  Material:             Carbon wire    

Ø   材料:              碳钢

Ø  Wire Diameter:        ø0.6-ø2.6mm

Ø  钢丝直径:            ø0.6-ø2.6mm

Ø  Line Speed:           DV:<80m/min

Ø  运行速度:            DV:<80m/min

Ø  Application:           Patenting/Brass plating/Galvanizing

Ø  使用场合:           热处理/镀铜/镀锌等